Ledenvergadering 2022

Notulen Jaarvergadering 2022 – H.S.V. De Zeelt.
18 maart 2022- locatie Dorpshut (voetbalkantine), Braamt.

Aanwezige leden:
Tonnie Pasmann, Koos Boegman, Jan Rutjes, Louis Lanters, Martin de West,
Gert Huntink,
Afwezige leden met kennisgeving:
Fred Jonker, Cor Dekker.
Aanwezig bestuur:
Willem Egging, Janny Rutjes, Stef Jansen en Gert Stinisen.
Afwezige Bestuur met kennisgeving:
Tom Harmsen,

1) Opening.
Voorzitter Willem Egging opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, in het bijzonder voor Cale Duking die in het verleden voorzitter en bestuurslid is geweest van onze vereniging.
2) Notulen Jaarvergadering 2020 d.d 06-03-2020.
Opmerking:
Martin de west: Punt 10 rondvraag. Dat er geen email is rondgestuurd. Met de vraag of er interesse was om op een door de weeks avond een wedstrijd te organiseren.
Antwoord is hier op dat vlak na de jaar vergadering de 1e lockdown van kracht werd en dat daarom is gekozen om dit niet te doen en dat wij twee jaar met een lockdown hadden te maken.
Prijzengeld:
Het prijzengeld dat niet is afgehaald zal worden terug gestort in de kas.
3) Notulen Jaarverslag Secretaris 2020 en 2021.
Janny Rutjes lees het verslag voor van 2020 en 2021.
En geeft een terugblik over de afgelopen twee jaar. Samenvatting:

Wedstrijden:
In de afgelopen twee jaar zijn alleen de marathon wedstrijden en de herfstwedstrijden gevist.
Hier deden respectievelijk 10 en 12 personen aan mee.
In 2020 zijn de vleespakketten door Willem Egging en door Janny Rutjes thuisgebracht.
In 2021 kon iedereen de vleespakketten bij Janny Rutjes thuis worden opgehaald.
Ledenbestand:
Het leden aantal is in 2020 gegroeid naar 261 leden, waarvan 234 seniorenleden, 23 jeugdleden en 11 extra vispassen.
Het aantal leden is in 2021 weer gestegen tot 282 leden, waarvan 23 jeugdleden 11 extra vispassen en 248 senioren leden.
Financiën:
Door dat er de afgelopen tweejaar weinig is georganiseerd maar wel het leden aantal is gegroeid zijn onze liquide middelen gegroeid en onze vereniging nog steeds gezond.
Kerst Bingo:
Er is de afgelopen twee jaar geen kerst bingo gehouden i.v.m. de corona pandemie en de lockdowns waarin we terecht kwamen.
Afhandeling Vispassen.
Dit wordt geheel verzorgd door Sportvisserij Nederland.
Samenstelling Bestuur:
De Samenstelling van et bestuur is in 2020 veranderd door dat Janny Rutjes de functie van Koos Boegman heeft overgenomen.
In 2021 was er geen verandering in de samenstelling van het bestuur.
4) Financieel verslag door de penningmeester.
Janny Rutjes verstrekt een financieel overzicht van 2020 en 2021 en geeft een toelichting.
Onze vereniging blijft financieel gezien een gezonde vereniging.
5) Verslag kascommissie
Koos Boegman en Louis Lanters hebben de boekhouding van 2020 en 2021 gecontroleerd en goedgekeurd.
6) Benoeming Kascommissie 2022
Voor de kascommissie stellen Gert Stinissen en Martin de West zich beschikbaar.
Beide heren voor het eerste jaar.
7) Samenstelling bestuur.
Gert Stinisen heeft voor de jaarvergadering ter kennen gegeven dat hij niet meet herkiesbaar is .
Tom Harmsen was herkiesbaar en blijft in het bestuur. Als nieuwbestuurslid verwelkomen we Dhr. Tonnie Pasmann.
8) Kosten Vispas 2021.
De kosten van de VISpas 2021 zijn voor de leden hetzelfde gebleven, alleen sportvisserij Nederland heeft in 2021 wel de contributie verhoogd.
Terwijl wij als vereniging ook hadden besloten om de contributie te verhogen naar 35,00 euro, hierdoor is de verhogen van de contributie voor de vereniging maar 0,50 eurocent.
9) Rondvraag.
Stef Jansen:
Stef geeft aan dat hij door verschillende operatie het rustig aan moet doen van de specialist.
Hij wil graag op een invalide plek plaats nemen en kan niet verlopen met de wedstrijd.
- De reactie van de vergadering is dat de wedstrijdvissers elkaar kunnen helpen voor, tijdens en na de wedstrijden.
Gert Huntink:
Kan er geen vissteiger worden geplaatst door waarschijnlijk het waterschap.
Dit om het meer toegankelijk te maken voor mindervalide en invalide / rolstoelgebruikers?
- Het Bestuur zal informatie opvragen bij sportvisserij Nederland, waterschap, Frank Bosman van federatie midden Nederland en eventueel de invalide bond.
Vis plek pad:
De boer moet het pad naar de vis plek weer in orde maken.
- Janny zal nog een keer contact zoeken zodat het wordt gemaakt.
Martin de West:
De complimenten aan het bestuur voor de kerstpakketten.
Koos Boegman:
De Vereniging is gezond en we besteden geld alleen aan wedstrijd leden.
Misschien kunnen we iets organiseren voor alle leden met mooie prijzen.
Willem Egging:
Misschien een dagje zeevissen organiseren.
10) Sluiting
Willem Egging bedankt iedereen voorde komst en sluit de vergadering.