Ledenvergadering 2019

Notulen Jaarvergadering 2019 - H.S.V. ‘De Zeelt’
6 maart 2020 - Locatie: Dorpshuis, Braamt


Aanwezige leden:
Gert Huntink, Fred Jonker, Louis Lanters, Jan Rutjes, Martin de West

Afwezige leden met kennisgeving:
Leo Harmsen en Henk Brink

Aanwezig Bestuur: Koos Boegman, Willem Egging, Tom Harmsen,
Stef Jansen en Janny Rutjes (als toekomstig bestuurslid)

Afwezig Bestuur met kennisgeving: Gert Stinissen

1)Opening
Voorzitter Willem Egging opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt een ogenblik stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan leden, die ons eventueel het afgelopen jaar zijn ontvallen.

2)Notulen Jaarvergadering 2018 d.d. 08-03-2019
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de jaar-
vergadering 2018

3)Notulen Jaarverslag secretaris 2019
Koos Boegman geeft een korte terugblik van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar. Samenvatting:
-Wedstrijden:
oLage opkomst deelnemers, maar ook al blijft aantal deelnemers minimaal, wij zullen niet stoppen met onderlinge wedstrijden
oBetere vangsten t.o.v. 2018
Clubwedstrijden 2018: 13 deelnemers, totaal 7,6 kg
Clubwedstrijden 2019: 12 deelnemers, totaal 26,6 kg
Herfstwedstrijden 2018: 16 deelnemers, totaal 32,6 kg
Herfstwedstrijden 2019: 15 deelnemers, totaal 63,5 kg
-Ledenbestand:
Tegenover 43 nieuwe leden in 2019 zijn er 59 opzeggingen. Er is dus helaas een dalende lijn, zeker als het gaat om het aantal jeugd- en aspirant-leden. Op dit moment hebben we 209 leden, waarvan 5 jeugd- en 10 aspirant-leden.
-Visplekken:
oDe wedstrijdcommissie doet er alles aan om de visplekken in een zo goed mogelijke staat te houden. Extra hulp vanuit de leden is hierbij wenselijk
oHet houten bruggetje is vervangen door een metalen brug
-Financiën:
Door de aankoop van de nieuwe brug zijn onze liquide middelen iets gedaald, maar onze vereniging is financieel gezien nog steeds zeer gezond.
-Kerstbingo:
De kerstbingo 2019 bij ‘Het Land van Jan Klaassen’ is weer prima verlopen. Wij zijn tevreden over het financiële resultaat.
-Afhandeling vispas:
In 2019 hebben we besloten de afhandeling van de vispas over te dragen aan Sportvisserij Nederland. Wij hebben dus geen enkele bemoeienis meer met de inning van de contributie en de verzending van de vispas. Leden, die de contributie per acceptgiro betalen, moeten € 5,00 administratiekosten betalen. Natuurlijk betalen wij voor de afhandeling van de vispas een geringe vergoeding aan Sportvisserij Nederland.
-Samenstelling bestuur:
Koos Boegman heeft al in oktober 2018 aangegeven te willen stoppen met penningmeesterschap, secretariaat en de ledenadministratie. Wij zijn blij met de opvolging door Janny Rutjes. Koos dankt het bestuur voor de samenwerking en wenst het bestuur en met name Janny heel veel succes.

4) Financieel verslag door de penningmeester
Koos Boegman verstrekt een financieel jaaroverzicht 2019 en geeft toelichting. Alhoewel het rendement van het afgelopen jaar door de aankoop van de brug iets achtergebleven is t.o.v. 2018, blijft onze vereniging -financieel gezien- een zeer gezonde vereniging.

5) Verslag Kascommissie
Henk Brink en Louis Lanters hebben de boekhouding 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur dankt de Kascommissie.

6) Benoeming Kascommissie 2020
Voor de Kascommissie 2020 stellen zich beschikbaar: Louis Lanters (2e jaar) en Koos Boegman.

7) Samenstelling bestuur
In de uitnodiging voor de jaarvergadering hebben we een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Ook hebben we gemeld dat Janny het penningmeesterschap, secretariaat en de ledenadministratie wilt overnemen. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld; de vergadering gaat akkoord met de benoeming van Janny. Koos wordt bedankt voor zijn inbreng en ontvangt een cadeaubon. Koos bedankt het bestuur en wenst het bestuur en met name Janny veel succes.

8) Kosten vispas 2021
Per 1 januari 2018 is door Sportvisserij Nederland de zogenaamde ‘handelingsvergoeding’ ad. € 1,00 per vispas komen te vervallen. Op grond hiervan en mede door enkele verklaarbare kostenstijgingen, stelt het bestuur voor de kosten van de vispas 2021 als volgt te wijzigen:

Jeugd-vispas (t/m 13 jaar):€ 10,00 (ongewijzigd)
Aspirant vispas (14 t/m 17 jaar): € 25,00 (was € 22,00)
Senior vispas (18 jaar en ouder):€ 35,00 (was € 32,00)
Extra vispas:€ 12,00 (ongewijzigd)

Deze kosten zijn gebaseerd op betaling via automatische incasso. Voor betaling per acceptgiro geldt een toeslag van € 5,00 (administratiekosten).
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.

9) Rondvraag
Gert Huntink:
Wanneer gaan we de balken van het houten bruggetje verwijderen?
De toegangsweg naar de visplekken is momenteel zeer drassig. We zullen moeten wachten tot de toegangsweg goed begaanbaar is.
Wel is het de bedoeling om zaterdag 14 maart om 09.00 uur de visplekken in orde te maken. Koos zal een mail sturen naar de wedstrijd-vissers voor extra hulp.

Martin de West:
In het jaarverslag van vorig jaar wordt ‘Fort Garry Horse (‘De Hoop’, Doetinchem) genoemd als locatie voor de Kerstbingo. Nu vindt het toch weer plaats in ‘Het Land van Jan Klaassen’?
Wij kijken naar alternatieve locaties, waar de kerstbingo plaats zou kunnen vinden. Belangrijk is ook dat de capaciteit van de zaalruimte voldoende is. In ‘Fort Garry Horse’ kunnen maximaal 70 personen en dat is te weinig, gezien de opkomst van de laatste jaren. Dit jaar vindt in ieder geval op 12 december de kerstbingo weer plaats in het Land van Jan Klaassen.

Martin de West:
In Terborg en Gaanderen worden door de week ’s avonds van 18.00 -20.30 uur wedstrijden georganiseerd. Doelgroep: gepensioneerden.
Is het misschien een idee om ook ’s avonds wedstrijden te gaan organiseren? Wij zullen per mail navraag doen bij leden of hiervoor interesse bestaat.

Fred Jonker:
Fred moet soms om gezondheidsredenen halverwege de wedstrijd ‘afhaken’. Wat te doen met eventueel gevangen vis? In het reglement (punt 8) is vermeld dat alle deelnemers verplicht zijn de gevangen vis te laten wegen (dit om overige deelnemers niet te benadelen). Een mogelijkheid zou zijn om een extra (goedkoop) leefnet mee te nemen, hierin de vis over te hevelen, zodat aan het eind van de wedstrijd deze vis alsnog gewogen kan worden.

Tijdens de rondvraag komt een discussie op gang met betrekking tot het afhalen van prijzen tijdens de kerstbingo. In het vorige jaarverslag is vermeld dat prijzen tijdens de kerstbingo afgehaald moeten worden. Als iemand verhinderd is, moet hij informeren waar en wanneer hij de prijs kan afhalen. Indien dat niet gebeurt, komt de prijs te vervallen.
Wat te doen met prijzen die tijdens de kerstbingo 2019 niet afgehaald zijn?
De betreffende visser zal benaderd worden met de vraag waarom hij zich niet gemeld heeft. Om dit punt nog eens extra onder de aandacht te brengen zal een extra vermelding op het jaaroverzicht toegevoegd worden.

11) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.