ledenvergadering 2018

Notulen Jaarvergadering 2018 - H.S.V. ‘De Zeelt’
8 maart 2019 - Locatie: ’t Witte Huus, Braamt


Aanwezig leden:
Henk Brink, Gert Huntink, Fred Jonker, Louis Lanters, Tonnie Passmann, Jan Rutjes, Martijn Walraven, Martin de West

Afwezig leden met kennisgeving:
Cor Dekkers, ‘s-Heerenberg

Aanwezig Bestuur: Koos Boegman, Willem Egging, Tom Harmsen,
Stef Jansen en Gert Stinissen

1)Opening
Voorzitter Willem Egging opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alvorens te vergaderen wordt even een ogenblik stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan leden, die ons eventueel het afgelopen jaar zijn ontvallen.

2)Notulen Jaarvergadering 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de jaar-
vergadering 2017 d.d. 9 maart 2018.

3)Notulen Jaarverslag secretaris 2018
Het jaarverslag secretaris 2018 wordt door Koos Boegman voorgelezen. Het verslag geeft een korte terugblik van de belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar:
-Wedstrijden
-Ledenbestand
-Financiën
-Kerstbingo

4) Financieel verslag door de penningmeester
Koos Boegman verstrekt een financieel jaaroverzicht 2018 en geeft een korte toelichting. Alhoewel het rendement van het afgelopen jaar iets achtergebleven is t.o.v. 2017, blijft onze vereniging -financieel gezien- een zeer gezonde vereniging. De inkomsten zijn iets achtergebleven door een teruglopend aantal leden. Bovendien is per 1 januari 2018 door Sportvisserij Nederland de zogenaamde ‘handelingsvergoeding’ ad. € 1,00 per vispas komen te vervallen. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar te maken gehad met enkele verklaarbare kostenstijgingen.

5) Verslag Kascommissie
Henk Brink en Jan Rutjes hebben de boekhouding 2018 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het bestuur dankt de Kascommissie.

6) Benoeming Kascommissie 2019
Voor de Kascommissie 2019 stellen zich beschikbaar: Henk Brink (2e jaar) en Louis Lanters.


7) Samenstelling bestuur
Dit onderwerp baart het bestuur enigszins zorgen.
Koos Boegman heeft in oktober 2018 aangegeven dat hij per
1 oktober 2019 de bestuursfunctie wil neerleggen. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een secretaris, een penningmeester, een website-beheerder en iemand, die de ledenadministratie verzorgt. Zoals verwacht hebben zich helaas naar aanleiding van de uitnodiging van de jaarvergadering geen kandidaten aangemeld. De beste methode om bestuursleden te werven is wellicht persoonlijke benadering.
Een deel van de werkzaamheden zou -tegen betaling- overgeheveld kunnen worden naar Sportvisserij Nederland (o.a. betaling/verzending vispassen). Maar ook dan is er nog behoefte aan invulling van de genoemde bestuursfuncties.

8) Vijver Markant
Slechts 9 leden hadden zich begin 2018 aangemeld om gebruik te mogen blijven maken van de ‘gratis-vis-regeling’ bij Markant Outdoorcentrum. Deze 9 leden hebben in 2018 nog gratis kunnen vissen bij Markant. Dit aantal is dermate laag, dat we hebben moeten besluiten per
1 januari 2019 de ‘gratis-vis-regeling’ met Markant op te zeggen. Als men in de vijver bij Markant wil vissen, moet men zich dus eerst melden bij de receptie.

9) Loting wedstrijden minder valide-visplekken nrs. 34 t/m 38
Het afgelopen jaar werd dikwijls onder de minder valide-vissers onderling uitgemaakt wie waar kwam te zitten. Afgesproken is dat er vanaf nu ook onder de minder-valide vissers altijd een loting plaats vindt, ook al is er slechts 1 visser, die gebruik wil maken van een minder-valide visplek.10) Uitreiking prijzen tijdens kerst-bingo
We kunnen natuurlijk niet leden verplichten naar de kerstbingo te komen. Maar het is ook niet de bedoeling dat bestuursleden een dag na de kerstbingo de prijzen bij de leden moeten afleveren. Het bestuur gaat ervan uit, dat de prijzen tijdens de kerstbingo afgehaald worden. Als iemand verhinderd is, moet hij informeren waar en wanneer hij de prijs kan afhalen. Indien dat niet gebeurt, komt de prijs te vervallen.11) Rondvraag
Martin de West:
De consumpties tijdens de kerstbingo zijn erg duur. Dit onderwerp heeft het bestuur al aangekaart bij Jan Klaassen en tijdens de kerstbingo 2018 is reeds een prijsverlaging ingevoerd: koffie van € 2,00 naar € 1,50 en een flesje bier van € 3,00 naar € 2,50